Vítejte na stránkách Svazu účetních České republiky, z.s.

Svaz účetních je dobrovolnou, nezávislou profesní organizací s celostátní působností zřízenou v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, která pod tímto názvem od roku 1990 sdružuje účetní, auditory, daňové poradce a ostatní zájemce, kteří souhlasí s programovými zásadami definovanými ve stanovách Svazu a v dalších dokumentech. Ve své činnosti navazuje na činnost Českého svazu účetních a statistiků založeném v roce 1969 v Plzni. S nabytím účinnosti nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb) se Svaz účetních stal spolkem.

kalkulacka.jpg, 16kB Členové Svazu účetních se sdružují v základních organizacích na základě územního principu nebo v Komoře certifikovaných účetních založené v dubnu 1999.

Nejvyšším orgánem Svazu účetních je sněm delegátů. Činnost Svazu v období mezi dvěma sněmy řídí Hlavní výbor, který je jeho statutárním orgánem.

Nejvýznamnějším úkolem Svazu v současnosti je přispět k rozvoji a zkvalitnění účetní profese u nás a dosažení její úrovně srovnatelné se zeměmi Evropské unie. Tento cíl je naplňován mimo jiné realizací systému certifikace, vytvořeného ve spolupráci se zahraničními experty a zejména britskou The Association of Chartered Certified Accountans - ACCA. Systém byl zahájen v závěru roku 1997.

Kromě projektu certifikace Svaz zajišťuje rozsáhlou a systematickou vzdělávací a poradenskou činnost.

Velmi významná je činnost metodická zaměřená na řešení konkrétních dílčích problémů v praxi i systematickou práci v oblasti účetní a související legislativy a účetní metodiky. V lednu 1999 byla ustavena Národní účetní rada http://www.nur.cz/, která má zejména koordinovat a sjednocovat postup zakladatelů, kterými jsou Svaz účetních, Komora auditorů ČR, Komora daňových poradců ČR a Vysoká škola ekonomická v Praze, zastoupená Fakultou financí a účetnictví.

Od r. 1994 do r. 2005 se Svaz účetních aktivně zúčastňoval výstavy SFAMEX (software pro účetnictví a řízení & služby pro podnikatele). Celkem proběhlo 20 odborných výstav. Vzhledem k tomu, že poklesl počet společností zabývajících se tvorbou ekonomických a ERP systémů, a dále se změnil i marketing těchto společností (převážně přes internet), výstavy se přestaly pravidelně pořádat. Prezentace poradenského software Účetní poradce¸jehož je Svaz účetních po odborné stránce autorem je součástí některých individuálních akcí http://www.ucetni.cz/.

Svaz účetních rovněž vydává časopis Metodické aktuality.

       

Svaz účetních byl od roku 1998 (do roku 2014) členem prestižní Mezinárodní federace účetních (International Federation of Accountans - IFAC), se sídlem v New Yorku, která sdružuje národní účetní a auditorské organizace z celého světa a byl též členem (do roku 2010) Evropské asociace manažerských účetních (European Management Accountans Association - EMAA), se sídlem v Bonnu, sdružující dále organizace ze S.R.N., Švýcarska a Rakouska. Bezproblémové přijetí za člena obou organizací je dokladem prestiže, které se Svaz účetních v zahraničí těší, ale současně je výrazným závazkem do budoucna při formování uznávané profesní organizace.

Na květnovém jednání Hlavního výboru Svazu účetních roku 2012 schválili jeho členové za účasti zástupců revizní komise Svazu účetních aktualizaci Akčního plánu člena IFAC.

Při aktualizaci Akčního plánu se členové hlavního výboru Svazu účetních jednotně shodli na tom, že zásady a myšlenky prezentované v tomto Akčním plánu považují za důležité a stěžejní pro další kvalitativní rozvoj účetní profese v České republice. Členové Hlavního výboru Svazu účetních jsou přesvědčeni, že kontinuální profesní vzdělávání a Etický kodex se týkají všech (nejen certifikovaných) účetních, kteří vykonávají tuto odborně vysoce náročnou a společensky důležitou profesi.

Akční plán členů IFAC se, mimo oblast kontinuálního profesního vzdělávání a etického kodexu, zabývá též problematikou kvality ověřování prezentovaných účetních informací. Audit účetní závěrky může v České republice podle Zákona o auditorech provádět pouze statutární auditor, člen KAČR, která je také členem IFAC.  KAČR má výhradní zodpovědnost za kontrolu kvality poskytovaných služeb jejími členy.  Z toho důvodu se na SÚ nevztahují požadavky SMO1 (kontrola kvality).

Plné znění aktuálního Akčního plánu Svazu účetních naleznete zde (odkaz na akční plán v českém jazyce)

Vyhlášení povinností členů IFAC naleznete zde (odkaz na Vyhlášení povinností členů IFAC)

Aktuální znění Etického kodexu v českém jazyce naleznete zde (odkaz na Etický kodex pro profesní účetní a auditory)